Diamond Invest

Các thuật ngữ trong đầu tư chứng khoán

NHÀ ĐẦU TƯ: Là cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài nắm giữ chứng khoán.

BẢN CÁO BẠCH: Là tài liệu hoặc dữ liệu điện tử công khai những thông tin chính xác, trung thực, khách quan liên quan đến việc chào bán hoặc niêm yết chứng chỉ quỹ của Quỹ.

BẢN CÁO BẠCH
Ví dụ về BẢN CÁO BẠCH

ĐIỀU LỆ QUỸ: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ được nhà đầu tư thông qua tại Đại hội Nhà đầu tư. Điều lệ được soạn thảo phù hợp với các văn bản pháp lý có liên quan tại Việt Nam.

QUỸ ĐẠI CHÚNG: Là quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng.

QUỸ THÀNH VIÊN: Là quỹ đầu tư chứng khoán có số thành viên tham gia góp vốn không vượt quá ba mươi thành viên và chỉ bao gồm thành viên là pháp nhân.

QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN: Là một tổ chức đầu tư chuyên nghiệp huy động, tập họp vốn từ các nhà đầu tư pháp nhân/cá nhân trên thị trường thông qua việc phát hành lần đầu rộng rãi ra công chúng và sử dụng vốn vào mục đích đầu tư chứng khoánhoặc các dạng tài sản đầu tư khác, kể cả bất động sản, trong đó nhà đầu tư không có quyền kiểm soát hàng ngày đối với việc ra quyết định đầu tư của quỹ.

QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN DẠNG ĐÓNG (Sau đây gọi tắt là quỹ đóng): là quỹ đại chúng mà chứng chỉ quỹ đã chào bán ra công chúng không được mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư trước khi kết thúc thời gian hoạt động hoặc giải thể.

VỐN ĐIỀU LỆ: Là tổng số vốn bằng tiền do tất cả Nhà đầu tư thực góp và được ghi trong Điều lệ.

CHỨNG CHỈ QUỸ (Sau đây gọi là chứng chỉ quỹ): là loại chứng khoán do Công ty quản lý quỹ đại diện cho phát hành, xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư đối với tài sản hoặc vốn của Quỹ theo tỷ lệ tương ứng với số đơn vị quỹ của nhà đầu tư đó trong vốn điều lệ của Quỹ.

CHỨNG CHỈ QUỸ
CHỨNG CHỈ QUỸ

CỔ TỨC QUỸ: Là số lợi nhuận còn lại của Quỹ sau khi trừ đi các chi phí hợp lệ và được Đại hội Nhà đầu tư quyết định chia theo tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư.

ĐƠN VỊ QUỸ: Là vốn điều lệ được chia thành nhiều đơn vị bằng nhau với mệnh giá của đợt phát hành lần đầu là 10.000 đồng/ đơn vị. Mỗi đơn vị đại diện cho phần lợi nhuận và vốn như nhau của Quỹ.

THƯỞNG HOẠT ĐỘNG: Là khoản thưởng được Quỹ trả cho công ty quản lý quỹ ngoài phí quản lý quỹ. Thưởng hoạt động được trình bày chi tiết tại Điểm 4 – Mục VI của Bản cáo bạch này.

CÔNG TY KIỂM TOÁN: Là công ty kiểm toán độc lập của Quỹ, thực hiện việc kiểm toán hàng năm tài sản của Quỹ và nằm trong Danh sách Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Công ty kiểm toán do Đại hội Nhà đầu tư chỉ định.

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ: Là đại hội của nhà đầu tư có quyền biểu quyết được tổ chức thường kỳ hoặc bất thường để thông qua các vấn đề quan trọng có liên quan đến Quỹ. Đại hội Nhà đầu tư là cơ quan quyền lực cao nhất của Quỹ.

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ

LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN: Là việc nhận ký gửi, bảo quản, chuyển giao chứng khoán cho khách hàng, giúp khách hàng thực hiện các quyền liên quan đến sở hữu chứng khoán.

NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN: Là việc đưa các chứng khoán có đủ tiêu chuẩn vào đăng ký và giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán.

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI: (Sau đây gọi tắt là HNX) là pháp nhân thuộc sở hữu Nhà nước, được tổ chức theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động theo Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM: (Sau đây gọi tắt là HOSE) là pháp nhân thuộc sở hữu Nhà nước, được tổ chức theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, hoạt động theo Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Sở Giao dịch chứng khoán và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM

Lời kết

Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ Diamond Invest

Đây là tài liệu được biên tập bởi Joyce Thanh Mai và đội ngũ Diamond Invest. Cung cấp kiến thức miễn phí cho NĐT một cách bài bản. Chúc các bạn đầu tư thành công

Nếu bạn còn vấn đề vướng mắc, vui lòng liên hệ Diamond Invest để được hỗ trợ.
Có thể bạn cũng quan tâm:


Tham khảo thêm thông tin và cơ hội đầu tư tại VPS: Trái Phiếu VPS, Cổ Phiếu VPS, Money Market VPS, …
Đừng quên theo dõi fanpage Diamond Invest để cập nhật những thông tin tài chính và đầu tư hữu ích một cách nhanh chóng !

Đăng ký tư vấn đầu tư miễn phí

Điền thông tin liên hệ và cố vấn tài chính của chúng tôi sẽ sớm liên lạc qua điện thoại    Thanh Mai

    Trả lời